Email Story

#87 Hijiri-dake (3,013 m.) & #88 Tekari-dake (2,591 m.)